Kontakt

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe

07-410 Ostrołęka

ul. Traugutta 9A

tel. 0 29 764 59 80

www.otn.org.pl 

e-mail: otn.ostroleka@o2.pl

Polecamy

Licznik odwiedzin

000431462
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkie
0
0
0
1343
431462

Your IP: 54.234.0.2
22-01-2018 07:48

Statut

Rozdział IV - Władze oraz zasady organizacyjne Towarzystwa

§ 25

Władzami Towarzystwa są:
o Walne Zgromadzenie
o Zarząd
o Prezydium

§ 26

Organem kontroli wewnętrznej w Towarzystwie są:

- Komisja Rewizyjna
- Sąd Koleżeński.

§ 27

Kadencja władz i organów kontrolnych Towarzystwa trwa cztery lata.

§ 28

Jeżeli szczególne postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ½ członków uprawnionych do głosowania.

§ 29

1. Wybory do wszystkich władz i organów kontrolnych odbywają się w głosowaniu tajnym chyba, że większość opowie się za głosowaniem jawnym,
2. W razie zdekompletowania w trakcie kadencji składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego mają one prawo uzupełniania składów, zwykłą większością głosów, spośród grona członków zwyczajnych na wniosek członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
3. Liczba członków władz i organów kontrolnych pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
4. Władze i organy kontrolne mogą w drodze uchwały odwołać ze swego składu każdego członka z powodu jego bezczynności.
5. W przypadku zdekompletowania składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego przekraczającego połowę liczby członków Zarząd lub organ nadzorujący zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dla dokonania wyborów uzupełniających, najpóźniej w okresie 3 miesięcy od daty stwierdzenia stanu zdekompletowania.

§ 30

Walne Zgromadzenie Towarzystwa jest władne do podjęcia uchwał: w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie niezależnie od ilości obecnych uprawnionych do głosowania- o ile nie postanowią one inaczej.

§ 31

1. Walne Zgromadzenie sprawozdawcze odbywają się, co dwa lata, a sprawozdawczo-wyborcze, co cztery lata.
2. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zobowiązany jest powiadomić wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem jego odbycia.
3. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 32

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się na zasadach określonych dla zwyczajnych zgromadzeń.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane na podstawie:
- uchwały Zarządu
- pisemnego żądania 1/10 liczby członków zwyczajnych Towarzystw,
- wniosku Komisji Rewizyjnej,
- organu nadzorującego
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązany jest zwołać Zarząd w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku i obraduje nad sprawami, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.

§ 33

1. W walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem decydującym członkowie zwyczajni i członkowie honorowi Towarzystwa.
2. Z głosem doradczym mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu;
- członkowie korespondenci,
- członkowie wspierający,
- osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 34

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. uchwalanie kierunków i programów działania Towarzystwa,
2. uchwalanie zmian Statutu, rozwiązania Towarzystwa i zasad rozdysponowania majątku,
3. wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
4. ocena działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej Sądu Koleżeńskiego,
5. udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi,
6. nadawanie godności członka honorowego,
7. rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu w sprawach wykluczenia z Towarzystwa,
8. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach dotyczących realizacji celów statutowych Towarzystwa.

§ 35

1. Kandydaturę prezesa proponują delegaci.
2. W razie większej liczby kandydatów ogłasza się wybory tajne.
3. W razie śmierci, rezygnacji lub bezczynności prezesa wyboru do czasu Walnego Zgromadzenia dokonuje Zarząd.

§ 36

1. Zarząd Towarzystwa składa się z 15-25 członków,
2. Zarząd wybiera 7-9 osobowe Prezydium.
3. Prezydium składa się z:
- prezesa,
- dwóch wiceprezesów,
- sekretarza,
- skarbnika,
- oraz 2-4 członków.
4. Kandydatury członków Prezydium proponuje prezes.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż na pół roku.
6. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu sprawami Towarzystwa kieruje Prezydium Zarządu, które zbiera się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 37

Do kompetencji Zarządu należy kierowanie działalnością Towarzystwa między Walnymi Zgromadzeniami, a w szczególności:
1. zwoływanie Walnego Zgromadzenia i przedstawianie mu wymaganych statutem informacji i dokumentów,
2. realizowanie Walnego Zgromadzenia,
3. ustalanie okresowych planów pracy zapewniających realizację programów przyjętych przez Walne Zgromadzenie,
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych i sprawozdań finansowych Towarzystwa, zarządzanie majątkiem i funduszem Towarzystwa,
5. uchwalanie wysokości i zasad podziału składek członkowskich,
6. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
7. angażowanie i zwalnianie pracowników,
8. prowadzenie księgi prac naukowych i popularno-naukowych podjętych przez Towarzystwo, prowadzenie kroniki działalności Towarzystwa,
9. podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich
- w sprawach przyjęć członków zwyczajnych,
- w sprawach wykluczeń,
- w sprawie wniosków o nadanie godności członka honorowego,
- w sprawie uznania członków korespondentów,
10. Podejmowanie uchwał i wydawanie zarządzeń wewnętrznych, instrukcji służbowych, regulaminów oraz innych przepisów regulujących działalność Towarzystwa zgodnie z regulaminem pracy Zarządu,
11. powoływanie Komisji i sekcji specjalistycznych,
12. podejmowanie decyzji zmierzających do osiągnięcia celów statutowych, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.

§ 38

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza, wybieranych spośród członków Komisji na pierwszym posiedzeniu, które musi odbyć się w terminie do 7 dni od Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium z głosem doradczym,
3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
- kontrolowanie działalności Towarzystwa—statutowej, organizacyjnej i finansowej,
- występowanie do zarządu z wnioskami pokontrolnymi i żądanie składania wyjaśnień,
-składania sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu o stanie gospodarki i działalności Zarządu, a także stawianie wniosków w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4. Komisja Rewizyjna powinna kontrolować działalność Towarzystwa w każdym czasie, jednak nierzadkiej niż raz w roku.
5. Komisja dla wypełnienia swych zadań może powoływać biegłych rewidentów i ekspertów.

§ 39

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków.
2. Sąd Koleżeński wybiera na pierwszym posiedzeniu, które musi odbyć się w terminie do 7 dni od Walnego Zgromadzenia spośród swego grona przewodniczącego i sekretarza,
3. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Towarzystwa dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, naruszania zasad współżycia oraz sporów powstałych na tle działalności w Towarzystwie,
4. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu,
5. Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu,
6. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
a) upomnienie
b) zawieszenie w prawach członka na okres 6-miesięcy do 2 lat,
c) wykluczenie
7. Od kary upomnienia i zawieszenia przysługuje członkowi odwołanie się do Zarządu, a kary wykluczenia do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni.