Kontakt

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe

07-410 Ostrołęka

ul. Traugutta 9A

tel. 0 29 764 59 80

www.otn.org.pl 

e-mail: otn.ostroleka@o2.pl

Polecamy

Licznik odwiedzin

000431462
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkie
0
0
0
1343
431462

Your IP: 54.234.0.2
22-01-2018 07:48

Statut

Rozdział I - Nazwa, osobowość prawna, teren działania i siedziba

§ 1

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika zwane w dalszym ciągu Statutu Towarzystwem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku, Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U 1989 r., nr 20 i z 1990 r., nr 14 poz. 86) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Towarzystwo posiada osobowość prawną.
§ 3

Terenem działania Towarzystwa jest obszar całej Polski i poza jej granicami, a siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Ostrołęka.
§ 4

Towarzystwo współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, instytucjami, towarzystwami i placówkami naukowymi oraz kulturalno-oświatowymi działającymi na terenie kraju.
§ 5

Towarzystwo używa pieczęci z napisem „Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika z siedzibą w Ostrołęce”.
§ 6

Towarzystwo używa znaku graficznego jako godła. Wzór godła i innych pieczęci organizacyjnych ustala Zarząd Towarzystwa.
§ 7

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
§ 8

Towarzystwo może tworzyć komisje i sekcje zgodnie z zainteresowaniami swoich członków.

Rozdział II
Cele i środki działania Towarzystwa

§ 9

Celem Towarzystwa jest:
1. Krzewienie nauki i pielęgnowanie kultury regionalnej.
2. Popieranie i prowadzenie działalności naukowo-badawczej zwłaszcza w zakresie potrzeb miasta Ostrołęki i regionu kurpiowskiego (Mazowsza Północno-Wschodniego).
3. Popieranie i prowadzenie działalności wydawniczej zwłaszcza w zakresie życia społeczno-gospodarczego, oświaty i kultura, ekologii i rolnictwa oraz etnografii i historii regionu kurpiowskiego.
4. Gromadzenie wszelkich materiałów naukowych i kulturalnych dotyczących regionu kurpiowskiego.
5. Inspirowanie i wspieranie ruchu społeczno-kulturalnego w regionie kurpiowskim.
6. Kultywowanie i kontynuacja twórczego dorobku Adama Chętnika.
7. Reprezentowanie regionalnego środowiska naukowo-badawczego przed władzami administracyjnymi i samorządowymi oraz instytucjami w województwie i kraju, a także współpraca z nimi.
§10

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie posiedzeń i sesji naukowych, odczytów, wystaw, wycieczek i pokazów z dziedziny nauki i sztuki.
2. Wydawanie prac naukowych, roczników i czasopism naukowych, biuletynów i innych prac popularno-naukowych.
3. Współpracę z lokalnymi środkami masowego przekazu, placówkami i instytucjami kulturalno-oświatowymi.
4. Pobudzanie i otaczanie opieką inicjatyw i twórczości naukowej zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej.
5. Gromadzenie środków materialnych i prowadzenie działalności gospodarczej, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych
6. Prowadzenie archiwum i biblioteki ogólnie dostępnej dla członków Towarzystwa.
7. Organizowanie konkursów i ocen prac naukowych i popularyzatorskich poświęconych regionowi kurpiowskiemu.